Mar 2, 2011

Belajar menulis solar system (Alif)

Matahari---Ma ta ha ri----SUN

Merkurius---Mer ku ri us---Mercury
  
Venus

Bumi---earth

Mars

Jupiter

Saturnus
Uranus

Neptunus

 

No comments: